Robert Childers

Feb, 1938

Courtesy Jasper County, TX Genealogy Society